คอมพิวเตอร์น่ารู้

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์