การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

พิมพ์ชนก ทักญาติ

โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ทั่วไป