ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง (รายวิชาศึกษาทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม