Introduction to Alternative Economics

Course Description

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก แนวทางการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจภายใต้เศรษฐศาสตร์ทางเลือก นิเวศเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์อิสลาม เศรษฐกิจพอเพียงได้ และสามารถประยุกต์เศรษฐศาสตร์ทางเลือกในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ