เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ฮาปือเสาะ หวังมะ

โรงเรียนวัดหัวอิฐ

สังเกต ศึกษาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Power Point ฝึกทักษะในการใช้ระบบ internet ในการสืบค้นข้อมูล ฝึกการใช้โปรแกรม Microsoft Word สร้างชิ้นงานต่างๆ ฝึกการใช้โปรแกรม Power Point ในการนำเสนอผลงาน  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเอกสารและจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอผลงาน การค้นหาข้อมูล เพื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในในการเรียนวิชาต่าง ๆ และในชีวิตประจำวันได้ มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์