homeวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท
personperson_add
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12206

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)