homeวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท
person
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12206

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)