วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู