เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง และการดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู