เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้