การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance ) ภาคเรียนที่ 1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา