เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Introduction to Food Science and Nutrition

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศและโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและภาวะโภชนาการของบุคคล การเสื่อมเสีย ของอาหาร การใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อถนอมอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการที่เกิดขึ้นในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ทิศทางการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและโภชนาการ