homeวท 6004203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันพฤหัสเช้า)
personperson_add
วท 6004203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันพฤหัสเช้า)

ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท 6004203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันพฤหัสเช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12213

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับหลักการสร้างจุด เส้น รูปเราขาคณิต รูปภาพ Transformation , Segments Windows and Clipping , Interaction 3-D,3-D Clipping Hidden and Lines ,Carves Shading และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)