วท 6004203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันพฤหัสเช้า)

ธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับหลักการสร้างจุด เส้น รูปเราขาคณิต รูปภาพ Transformation , Segments Windows and Clipping , Interaction 3-D,3-D Clipping Hidden and Lines ,Carves Shading และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation)