เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6004203 คอมพิวเตอร์กราฟิก (วันพฤหัสเช้า)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับหลักการสร้างจุด เส้น รูปเราขาคณิต รูปภาพ Transformation , Segments Windows and Clipping , Interaction 3-D,3-D Clipping Hidden and Lines ,Carves Shading และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation)