การใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21