การใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจ

ทาริกา รัตนโสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21