การจัดการเชิงกลยุทธ์

ทาริกา รัตนโสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเชิงกลยุทธ์