English for Tourist Guide 1 Section 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

English for Tourist Guide 1 Semester 1/2014