140-260 Multimedia Technology 1-2557

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการองค์ประกอบและรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น อักษร ภาพ เสียง วิดีโอและแอนิเมชัน การออกแบบและกระบวนการการผลิตมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการสร้างมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสื่อสาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมัลติมีเดีย