เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

140-260 Multimedia Technology 1-2557

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการองค์ประกอบและรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น อักษร ภาพ เสียง วิดีโอและแอนิเมชัน การออกแบบและกระบวนการการผลิตมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการสร้างมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการสื่อสาร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างมัลติมีเดีย