งานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชางานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น