homeRisk assessment for Information Technology Systems
personperson_add
Risk assessment for Information Technology Systems

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Risk assessment for Information Technology Systems

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12229

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การประเมินความเสี่ยงด้านระบบวสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)