ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข