ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

สุรัตน์สวดี แซ่แต้

มหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข