homeระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค
person
ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

ผู้สอน
นางสาว สุรัตน์สวดี แซ่แต้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12230

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

ใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)