homeระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค
personperson_add
ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

ผู้สอน
นางสาว สุรัตน์สวดี แซ่แต้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบาดวิทยาและหลักการควบคุมโรค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12230

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)