เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพูน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธนกร แซ่ลิ้ม

โรงเรียนปากพูน

โรงเรียนปากพูน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เรื่องความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 

สาระสำคัญ

ความรู้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นและการสืบค้นข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้

2. บอกประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตได้

3. บอกประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้

4. บอกประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตได้

5. บอกภัยจากอินเตอร์เน็ตได้

6. บอกความหมายของเว็บบราวเซอร์ได้

7. สามารถสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตบนเว็บบราวเซอร์ได้

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายของอินเตอร์เน็ต

2. ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

3. ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

4. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

5. ภัยจากอินเตอร์เน็ต

6. ความหมายของเว็บบราวเซอร์

7. สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ตบนเว็บบราวเซอร์