homeองค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์
person
องค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
Nattaphol Jandang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์ประกอบของระบบของคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12233

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


              คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นระบบ (System) หมายถึงภายในระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่มีหน้าที่เฉพาะทำงานประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ในระบบงานคอมพิวเตอร์การที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองซึ่งหากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแล้วระบบคอมพิวเตอร์ควรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบคือ 

1 บุคลากร (Peopleware) 

2 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

3 ซอฟต์แวร์ (Software) 

4 ข้อมูล (Data) 

5 กระบวนการทำงาน ( Procedure )


จุดประสงค์การเรียนรู้

1 รู้และเข้าความหมายขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2 สามารถใช้งานอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ได้

3 สามรถอธิบายถึงขั้นนตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้


สาระการเรียนรู้


1. ความหมายขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ส่วน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)