คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (มัธยมศึกษาปีที่4-6)

Surattana Boonkong

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ