เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)