การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร