การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (อ.ฑัชวงษ์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร