คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)