homeคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
personperson_add
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
person
นางสาว ตณัฐตา เลิศพันธุ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12240

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)