ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Pornnamtip Phumrabiab

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1