ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ปาริชาติ ผลสด

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

คำอธิบายชั้นเรียน

...