มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน