ม.3 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

สิรวิชญ์ แตงอ่อน

โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสามารถหาความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และสิ่งที่น่าสนใจได้ครับ