คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระวัฒน์ นาคชูทอง

โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น