คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เป็นห้องเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น