ฟิสิกส์พื้นฐาน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์พื้นฐานระดับชั้น ประถม-มัธยมศึกษา