วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ในรายวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น array, link list, stack, queue, tree, graph การศึกษาอัลกอริทึมดำเนินงานกับข้อมูลในเรื่องการเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล