วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร (IS3B มทร.อีสาน วข.สกลนคร)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระบบสารสนเทศในองค์กร (IS3B มทร.อีสาน วข.สกลนคร)