โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเทหวัตถุบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์ต่างๆและเทคโนโลยีอวกาศ