โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทหวัตถุบนท้องฟ้า ปรากฏการณ์ต่างๆและเทคโนโลยีอวกาศ