กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองโดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อการรู้สารสนเทศ

ภาพพิมพ์ เชื้อทหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน