คอมพิวเตอร์น่ารู้

กรรณิกา เทพดำรงค์

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรูเรื่องคอม