homeHWKS 5/2
person
HWKS 5/2

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ฝาสีน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
HWKS 5/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12286

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 รหัสวิชา อ32203 

จำนวนหน่วยกิจ 1.5 หน่วยกิจ

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทสัมภาษณ์ บทอ่านที่ตัดตอนมาจากนวนิยาย บทอ่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ พร้อมทั้งชมวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน ศึกษาการเขียนในระดับประโยคและระดับข้อความโดยเน้นการฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติการฟังและการเขียน การใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย เพื่อให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ เรียงลำดับความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน มีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ผลการเรียนรู้

1. ตอบคำถามประเภทต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและฟัง อาทิ เดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ และเรียงลำดับความได้

2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่านและฟังได้

3. จดบันทึกและสรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้

4. สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านในรูปของกราฟิกได้

5. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ อาทิ เขียนบทความสั้นๆ เขียนข้อ ความประกาศในลักษณะของการตักเตือนและเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้

6. เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน

7. มีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านการบูรณาการอิสลาม

1.นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างอูคูวะในหมู่นักเรียนด้วยกันได้

2.นักเรียนให้สลามและอ่านดุอาก่อนเรียนทุกครั้ง

3.นักเรียนเลือกใช้คำอุทาน และ คำพูดในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมตามหลักการศาสนา ผ่านดุอาที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ

4.การเลือกใช้บทความภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาทางประวิติศาสตร์ที่สำคัญของอิสลามมาใช้เป็น Textในการ อ่านออกเสียงและการแปลรวมถึงแยกแยะโครงสร้างทางไวยากรณ์ทางประโยค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)