CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชา CPE1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น