Computer & Basic Operating System

พงษ์ศิริ ช่วยชูหนู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น