เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เห็นคุณค่า และการใช้ กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดี

        โดยให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้ในเรื่อง แหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในห้องเรียนประโยชน์และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายในห้องเรียน รู้จักชื่อ และ หน้าที่ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมการใช้เมาส์ และคีย์บอร์ด ใช้งานบทเรียนและ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการแสวงหาความรู้ได้