homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสามาเมือง
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสามาเมือง

ผู้สอน
นายธวัชชัย จันทรืเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเสามาเมือง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12303

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สังกัดเทสบาลนครนครศรีธรรมราช

คำอธิบายวิชา

1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

            อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานต่างๆ ซึ่งมีชื่อและทำหน้าที่แตกต่างกัน

2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.4/1 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้

3 สาระการเรียนรู้

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

Ÿ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น

- กล้องดิจิทัล ทำหน้าที่บันทึกภาพ

- สแกนเนอร์ ทำหน้าที่สแกนข้อความ หรือภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัล

- แผ่นซีดี ทำหน้าที่เก็บข้อมูล

4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1 ความสามารถในการคิด

1) ทักษะการสำรวจค้นหา 2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

3) ทักษะการจัดกลุ่ม 4) ทักษะการประเมิน

4.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความรับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

6 กิจกรรมการเรียนรู้

6 การวัดและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น
ในการทำงาน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้

1) บทเรียน e-learning เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) บัตรภาพ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)