ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่สอน มีอายุ ระหว่าง 9-12 ปี