การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557