การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557