homeการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง
personperson_add
การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12321

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)