การวิเคราะห์ผู้รับสาร

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557