เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์ผู้รับสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วเป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557