homeการวิเคราะห์ผู้รับสาร
person
การวิเคราะห์ผู้รับสาร

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ผู้รับสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12322

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)