วิชาการบัญชีชั้นกลาง

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอน

ตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน