เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการบัญชีชั้นกลาง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอน

ตามมาตรฐานบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน