วิชาการจัดการขาย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสำคัญของโครงสร้าง และ การจัดรูป

องค์การฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่าย

ค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทำรายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขาย การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย