homeวิชาการจัดการขาย
personperson_add
วิชาการจัดการขาย

ผู้สอน
นาย สิรภพ วงศ์ลภัส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการจัดการขาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12326

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสำคัญของโครงสร้าง และ การจัดรูป

องค์การฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่าย

ค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทำรายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขาย การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)