เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการจัดการขาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย บทบาทความสำคัญของโครงสร้าง และ การจัดรูป

องค์การฝ่ายขาย เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่าย

ค่าตอบแทน การกำหนดอาณาเขตขาย โควตาการขาย การทำรายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ขาย การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย