การจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร (Agribusiness and Food Management)

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจการเกษตรและอาหาร