การวางแผนยุทธศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารยุทธศาสตร์ทั้งระบบ