เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

412-211 Intermediate Chinese I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นต้น 2 เน้น โครงสร้างประโยคความรวม เรียนรู้ตัวอักษรจีนเพิ่มขึ้นอีก 800 ตัวอักษร