ทดลองเลือกสถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลองเลือกสถานศึกษา ระบบไม่มีปัญหาเลือกได้เป็นปกติ