วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป. 4

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ