วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป. 4

ลุกมาน ตาเดอิน

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ