ระบบบริหารการเรียนการสอน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของ LMS และองค์ประกอบหลักของระบบ LMS