ระบบบริหารการเรียนการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของ LMS และองค์ประกอบหลักของระบบ LMS