ระบบบริหารการเรียนการสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาความหมายของ LMS และองค์ประกอบหลักของระบบ LMS