homeม.3/7
person
ม.3/7

ผู้สอน
person
นางสาวปวีณา แนววงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12344

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน  การทำโครงงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)