ม.3/7

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน  การทำโครงงาน