เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทักษะชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มนุษย์ย่อมที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ดีที่สุดหากมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม