ทักษะชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษย์ย่อมที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ดีที่สุดหากมีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม